Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Regulamin

Założenia konkursu

I. Cele

 1. Aktywizacja budownictwa ludowych instrumentów muzycznych.
 2. Aktualizacja bazy danych twórców ludowych.
 3. Poznanie stanu zachowania umiejętności wykonywania tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych.
 4. Przywrócenie pamięci i poszerzenie wiedzy o instrumentach nie będących aktualnie w powszechnym użyciu w muzyce ludowej.
 5. Pozyskanie dla celów muzealnych kolekcji instrumentów stanowiących dorobek artystyczny budowniczych instrumentów muzycznych.

II. Zakres przedmiotowy

 1. Główny temat konkursu stanowią polskie instrumenty ludowe i narzędzia muzyczne używane w praktyce wykonawczej do dziś oraz w przeszłości, których ślad stanowią zachowane obiekty oraz wspomnienia wytwórców lub muzykantów grających na danym instrumencie, a także opracowania w literaturze (rekonstrukcje).
 2. Konkurs obejmuje instrumenty i narzędzia muzyczne o funkcjach melodycznych (np. skrzypce, mazanki, złóbcoki, suka, gęśle, oktawki, instrumenty dudowe, cymbały, liry korbowe, harmonie, ligawki, piszczałki, okaryny itp.), rytmicznych używanych w kapelach (np. basy, bębny), oraz instrumenty wykorzystywane w sytuacjach obrzędowych (lub jako zabawki np. gwizdki, kołatki, terkotki).
 3. Zgłoszone instrumenty będą oceniane przez komisję w trzech głównych kategoriach:
  • Ludowe instrumenty muzyczne,
  • Ludowe narzędzia muzyczne (proste formy, jednodźwiękowe np. terkotki, kołatki, gwizdki gliniane,
  • Innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym (ze względu na autorskie formy oraz zastosowanie dostępnych materiałów).

Regulamin uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do budowniczych ludowych instrumentów i narzędzi muzycznych.
 2. Każdy uczestnik-twórca może dostarczyć dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych instrumentów w trzech określonych kategoriach:
  • Ludowe instrumenty muzyczne,
  • Ludowe narzędzia muzyczne,
  • Innowacje w instrumentarium muzycznym ze względu na autorskie formy oraz zastosowanie dostępnych materiałów.
 3. Uczestnik wraz z instrumentem powinien dostarczyć dokładnie wypełnione oraz podpisane przez uczestnika: formularz zgłoszeniowy (zawierający dane o twórcy oraz o instrumencie), klauzulę informacyjną i zgodę na wykorzystanie wizerunku można przesłać w formie papierowej na adres siedziby Muzeum (ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec) lub w formie elektronicznej na adres: merytoryka@muzeuminstrumentow.pl.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę (nieograniczoną czasowo, ilościowo ani terytorialnie) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 5. Dla potrzeb Konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 6. Organizatorzy konkursu nie dostarczają uczestnikom materiałów potrzebnych do wykonania instrumentu.
 7. Dostarczone przez uczestników obiekty ocenia powołany przez organizatorów Sąd Konkursowy, który weźmie pod uwagę:
  • zgodność z tradycją konstrukcji instrumentu;
  • zgodność z tradycją materiałów użytych do budowy instrumentu;
  • walory artystyczne;
  • jakość wykonania instrumentu, w tym jego walory estetyczne (zdobnictwo);
  • stopień trudności wykonania instrumentu i jego prawidłowe działanie;
  • zgodność z tradycją skali muzycznej instrumentu i jego brzmienie;
  • zastosowane rozwiązania innowacyjne (w trzeciej kategorii).
 8. Sąd Konkursowy będzie oceniał instrumenty w poszczególnych kategoriach. Sąd Konkursowy może dokonać podziału kategorii głównych na podgrupy, w zależności od liczby i rodzaju nadesłanych obiektów.
 9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo eksponowania instrumentów do końca września 2023 r., niezależnie od tego czyją będą własnością.
 10. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
  ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec
  w terminie od 16 maja do dnia 16 września 2022 roku.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 października 2022 roku.
 12. Zwrot niezakupionych i niezakwalifikowanych na wystawę prac nastąpi w terminie do końca grudnia 2022 r., natomiast instrumenty niezakupione, lecz wybrane do ekspozycji zostaną zwrócone uczestnikom do końca listopada 2023 roku.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Fundatorami nagród są
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego
  • Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie liczby nagród i wyróżnień podejmie Sąd Konkursowy.
 3. Niezależnie od nagród przewidywane są zakupy prac konkursowych do zbiorów muzealnych, przy czym pierwszeństwo zakupu zastrzega sobie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
 4. Wszystkie decyzje Sądu Konkursowego są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 5. Bliższych informacji na temat konkursu udziela:
  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
  ul. Kąpielowa 8
  26-500 Szydłowiec
  tel. +48 617 17 89 wew. 109
  biuro@muzeuminstrumentow.pl
  merytoryka@muzeuminstrumentow.pl